Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
05 GRU

KONKURS KOLDENTAL Aloha Studio

wiertła stomatologiczne, materiały dentystyczne
Regulamin Konkursu Kol-Dental z dn. 02.12.2020r.

I. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu
Kol-Dental jest firma Kol-Dental sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Cylichowska 6 (dalej
„Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Kol-Dental sp. z o.o. Sp.k. oraz firmy:3M, Arkona, Bien Air, Coltene,
Dentsply Sirona, DMG, EMS, Euronda, GC Poland, Ivoclar Vivadent, Kuraray Noritake, Loser&CO,
SDI, Septodont, oraz firmy: Douglas Polska, Selcos Distribution, Sirowa Poland
(dalej „Fundator”).
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych
danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w
chwili przystąpienia.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod
adresem www.facebook.com/KolDentalSPzooSp.K/
7. Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa w składzie: Maciej Nurzyński, Laura Latuszek,
Magdalena Iwanicka
8. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
10. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza
postanowień art. 29 tejże ustawy.
II. Uczestnik Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna: lekarz dentysta, lub higienistka
stomatologiczna, lub asystentka stomatologiczna, lub technik dentystyczny, która zaakceptowała
Regulamin, przy czym Organizator ma prawo zweryfikować, czy Uczestnik faktycznie wykonuje jeden ze
wskazanych powyżej zawodów (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w
Konkursie;
g) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy
innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków
rodziny uznaje się wstępnych.
III. Nagrody dla Uczestników.

Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są materiały i produkty stomatologiczne oraz 3 kosze
świąteczne z artykułami spożywczymi, wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu
Facebook, oraz na profilu Kol-Dental Plandent Division.
IV. Konkurs jest dostępny w formie posta konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na
profilu Kol-Dental Plandent Division.
V. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści posta konkursowego na portalu Facebook
na profilu Kol-Dental Plandent Division – trwa od 03.11.2020r. do 17.12.2020r. do godziny 24.00.
VI. Zasady uczestnictwa w Konkursie.
1. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie na adres mailowy marketing@koldental.com.pl, propozycji
tematu, zagadnienia, które według niego będzie interesujące na kolejne spotkania/wywiady z
gośćmi w Kol-Dental Aloha Movie Studio.

2. Organizator w dniu 18.12.2020r. ogłosi zwycięzców na swoim fanpage’u
www.facebook.com/KolDentalSPzooSp.K/.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyemitowania filmu, gdzie przedstawi zwycięzców
Konkursu z imienia i nazwiska, nazwy Gabinetu, Kliniki, na swoim profilu na Facebook wraz z
prezentacją nagród, które otrzymali, emisja nastąpi w serwisie Facebook pod adresem
www.facebook.com/KolDentalSPzooSp.K/
4. Informacje o Konkursie będą dostępne  pod adresem www.koldental.com.pl w Aktualnościach
VII. Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród.
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej
pełnoletności, wykonywanie zawodu lekarza dentysty, lub higienistki stomatologicznej, lub
asystentki stomatologicznej, lub technika dentystycznego oraz poprawne wykonanie zadania
opisanego w pkt. V Regulaminu. Informacje o nagrodach zostaną opublikowane w osobnym
poście na fanpagu: www.facebook.com/KolDentalSPzooSp.K/ . Przesłanie maila z propozycją
tematu/zagadnienia na spotkanie/wywiad z gośćmi w Kol-Dental Aloha Studio jest zgodne z
zaakceptowaniem Regulaminu.
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody, jest przesłanie w ciągu 48
godzin od wyłonienia Zwycięzców, na adres mailowy marketing@koldental.com.pl wiadomości
prywatnej z następującymi danymi: a) imię i nazwisko b) numer telefonu c) adres.
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V, przekroczenie dopuszczalnego czasu
odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do
nagrody.
5. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych
nagród.
7. Nagrodę otrzyma dziesięciu Uczestników Konkursu, których propozycja spotka się z największym
uznaniem Komisji Konkursowej i zostanie uznana za najciekawszą i najbardziej oryginalną

spośród wszystkich innych nadesłanych i okazanych Komisji Konkursowej, w składzie: Maciej
Nurzyński, Laura Latuszek, Magdalena Iwanicka.
VIII. Zakres odpowiedzialności Organizatora.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie
Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub
podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z
usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz Regulaminem Facebooka, w
szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej,
jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
f) nie ukończyli 18 lat.\,
g) nie wykonują zawodu dentysty, higienistki stomatologicznej, asystentki stomatologicznej lub
technika dentystycznego.
IX. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane
są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie
wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
X. Prawa autorskie.
Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w
Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw
własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności
intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu
konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody
Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi
przepisami.
XI. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń
Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres
marketing@koldental.com.pl
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i
dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od
dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres
znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do
korespondencji.
XII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2020r. i obowiązuje do końca trwania Konkursu, czyli
do 13.12.2020r., do godziny 24:00.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej oraz na
www.facebook.com/KolDentalSPzooSp.K/

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, firmę Kol-Dental z
siedzibą w Warszawie, ul. Cylichowska 6 - wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania
4. Z chwilą usunięcia, wskutek żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, danych
osobowych uczestnika Konkursu ze zbioru Organizatora uczestnik ten traci możliwość brania
udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.