Dziękujemy za wizytę na stronie KolDental!

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostęp do produktów i informacji wyświetlanych na stronie, zastrzeżony jest dla profesjonalistów z branży stomatologicznej.

Jesteś profesjonalistą z branży stomatologicznej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oświadczam, że jestem specjalistą z branży stomatologicznej (stomatolog, technik dentystyczny, asystentka, higienistka lub osoba związaną z branżą).Mam świadomość, że treści zamieszczane na niniejszej stronie mogą zawierać między innymi wiadomości na temat wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.

Skip to main content

REGULAMIN KONKURSU „Kuraray Noritake i Smocza Kreatywność”

REGULAMIN KONKURSU „Kuraray Noritake i Smocza Kreatywność”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu „Kuraray Noritake i Smocza Kreatywność”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Kuraray Noritake Polska, Świętojańska 12A, 15-082 Białystok oraz Kol-Dental sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Cylichowska 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie KRS: 0000439851, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:524-10-01-593,

zwani dalej „Organizatorem

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla Klientów indywidualnych firmy Kol-Dental będących stomatologami lub osobami fizycznymi będącymi właścicielami placówek oferujących usługi stomatologiczne, osobami fizycznymi lub przedsiębiorcą jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w myśl Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004 Nr 173 poz. 1807 z poźn. zm.), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. zwani dalej „Uczestnikiem”.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora i firm pracujących na zlecenie Organizatora przy przedsięwzięciach reklamowych i administracyjnych oraz członkowie ich najbliższej rodziny/małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu Nagrody, a w wypadku zatajenia informacji o pokrewieństwie lub powiązaniu Organizator ma prawo do żądania zwrotu Nagrody lub odszkodowania w wysokości wartości Nagrody.

 3. Konkurs trwa od dnia 01 marca 2024r. do dnia 30 kwietnia 2024r. włącznie.

 4. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.

 1. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika, jest. zakup zestawu 13 strzykawek CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow z gazetki promocyjnej KolDental lub zakup produktów marki Kuraray Noritake na łączną kwotę co najmniej 3000 zł, wykorzystując ofertę promocyjną z gazetki KolDental oraz stworzenie pracy wizualnej (zdjęcie, rysunek, animacja), która łączy motyw "Roku Smoka" i cechy charakterystyczne produktów Kuraray Noritake. Uczestnicy prześlą swoją pracę wizualną na dedykowany adres mailowy: sylwia.sulkowska@koldental.com.pl do dnia 30 kwietnia 2024r.

 2. Dwie prace wybrane przez Komisję Konkursową jako najciekawsze, spełniające warunki konkursowe zostaną nagrodzone iPhone'em 15.

 1. Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń.

 2. Każde kolejne zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, jest dodatkową szansą na wygraną.

 3. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, Uczestnik:

a) Akceptuje Regulamin Konkursu „Kuraray Noritake i Smocza Kreatywność”

b) Wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Kuraray Noritake oraz Kol-Dental” Spółka z o.o. sp.k. podanych danych w celu realizacji przeprowadzenia Konkursu „Kuraray Noritake i Smocza Kreatywność”, a w przypadku wygrania Konkursu, na publikację nazwy Uczestnika oraz nadesłanej pracy wizualnej. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści danych, ich poprawianie, a także żądanie usunięcia danych.

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych/handlowych, przez Kuraray Noritake oraz Kol-Dental sp. z o.o. sp.k., informacji handlowych, informacji i materiałów reklamowych oraz promocyjnych. Administratorem danych osobowych jest Kol-Dental Sp. z o.o. sp.k. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować klikając link anulujący subskrybcję i znajdujący się w stopce każdego Newslettera lub poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie pod numerem telefonu 22 514 62 69 lub listownie na adres Kol-Dental sp. z o.o. sp.k. ul. Cylichowska 6, 04-769 lub na adres email: sylwia.sulkowska@koldental.com.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia zasad przez uczestników.

 1. PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Organizator przyzna w Konkursie 2 nagrody główne w postaci iPhone 15, za 2 najciekawsze prace wizualne, konkursowe.

 2. Przyznana w Konkursie nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 3. Odbioru i realizacji nagrody może dokonać wyłącznie laureat Konkursu, który zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie nagrody na dokumencie „potwierdzenie odbioru”.

 4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.

 5. Uzyskana Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

 1. PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSU

 1. W dniu 15 maja 2024r. zostaną ogłoszone wyniki na stronie internetowej Kuraray Noritake oraz Kol-Dental sp. z o.o. sp.k., oraz na Fan Page Kuraray Noritake Polska oraz KolDental.

 2. W ramach publikacji wyników Konkursu, Organizator Konkursu poda nazwę Uczestnika, który został zwycięzcą Konkursu oraz opublikuje prace wizualne, które przeszły do finału Konkursu i zdobyły nagrody.

 1. ODBIÓR NAGRÓD

 1. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę jak i przekazaniu przez zwycięzcę Konkursu na rzecz osób trzecich przed odbiorem Nagrody przez zwycięzcę Konkursu.

 2. Odbioru nagrody w Konkursie można dokonywać osobiście lub w siedzibie Organizatora w okresie do 14 dni licząc od dnia publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej i Fan Page Organizatora, lub na prośbę zwycięzcy - wyrażoną w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji wyniku Konkursu na stronie internetowej i na Fan Page - nagroda może zostać wysłana do niego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na koszt Organizatora.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z jakichkolwiek przyczyn dotyczących zwycięzcy Konkursu bądź wynikających ze zdarzeń losowych. W takim przypadku nagrodzony zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody rzeczowej i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń.

 4. Nie odebranie nagrody przez zwycięzcę Konkursu przez okres 14 dni od dnia publikacji wyników Konkursu lub też nie przekazanie prośby dotyczącej wysyłki nagrody rzeczowej, będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 5. W przypadku rezygnacji zwycięzcy Konkursu z odbioru nagrody Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestników nieprawidłowych lub niekompletnych danych.

VIII. KOMISJA

    1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”. Komisja składać się będzie z 3 osób, w tym Maciej Nurzyński, Izabela Siemieniako, Sylwia Sułkowska.

    2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. wybór dwóch najciekawszych prac wizualnych nadesłanych na Konkurs.

 2. sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnił wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,

 3. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 1. Z prac Komisji sporządzany zostanie pisemny protokół.

IX. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora na jego adres w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego.

 2. Każda reklamacja powinna zawierać nazwę i adres korespondencyjny Uczestnika, oraz numer telefonu osoby reprezentującej Uczestnika wnoszącej reklamację oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od ich otrzymania. Reklamacje złożone po terminie, o którym mowa w ustępie 1 nie będą rozpatrywane.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu.

 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie na piśmie, na adres podany w reklamacji.

 6. Dokumentacja dotycząca przebiegu Konkursu oraz raport Komisji Konkursowej, Organizator przechowywać będzie przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje tym samym treść niniejszego Regulaminu, w szczególności wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych, w tym osobowych, Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r,, nr 201, poz. 1540 z poźn. zm.).

 4. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.koldental.com.pl.

 5. Do spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)