Skip to main content

Regulamin Plebiscytu

Plebiscyt Kol-Dental na "Osobowość Stomatologii Roku 2021"

Regulamin Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Stomatologii Roku 2021” zwanego dalej „Plebiscytem”

Art.1 Informacje ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Stomatologii Roku 2021” .

2.Organizatorem Plebiscytu jest Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615608, o kapitale zakładowym 200 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP: 524-10-01-593.

3.Plebiscyt jest ogólnopolski i będzie prowadzony na stronie www.koldental.com.pl.

4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadania Komisji to sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacja nominacji, przestrzeganie zasad Regulaminu oraz egzekwowanie jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

5.Plebiscyt polega na wyłonieniu, w drodze głosowania Osobowości Stomatologii Roku 2021.

6. Plebiscyt będzie trwać od dnia 1.07.2021 r. od godz. 00:00 do dnia 28.02.2022 r. do godz. 23:59.

9.Głosowanie w Plebiscycie zdefiniowane jest w Art. 4 poniżej.

10. Organizator może podjąć decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.

11. Jeden Głosujący może zaznaczyć tylko jedną kandydaturę i na nią zagłosować.

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący.

1.Kandydatami w Plebiscycie będą osoby nominowane do udziału w Plebiscycie przez społeczność branży stomatologicznej w dwóch kategoriach: Lekarz Dentysta oraz Higienistka Stomatologiczna. Przy wyborze kandydata należy wziąć pod uwagę: działania kandydata na rzecz nauki, nietuzinkową osobowość, pozytywną postawę, odnoszone sukcesy lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie stomatologii, działalności społecznej i charytatywnej.

2.Propozycje nominacji kandydatów mogą być składane osobiście lub przez osoby trzecie z zastrzeżeniem akceptacji nominacji przez osobę, której imię i nazwisko zostało zgłoszone.

3.W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.

5.Kandydatowi przysługuje do momentu zakończenia trwania Plebiscytu, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: plebiscyt@koldental.com.pl W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane.

6.Kandydat, lub osoba trzecia, która w czasie trwania Plebiscytu zgłosi kandydata i przekaże zdjęcia na potrzeby Plebiscytu w celu ich publikacji oświadcza, że:

a. Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód do zgłoszenia kandydata i wykorzystania fotografii kandydata, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na korzystanie z jej wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. b. Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach czasopism, strony oraz mediów społecznościowych Organizatora (w Internecie oraz drukiem).

c. Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.

d. Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

7.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.

8. 9.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu wskazanego przez Organizatora, może oddać każda osoba, która zarejestruje się jako użytkownik Serwisu na potrzeby głosowania.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby nominujące kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia propozycji nominacji.

1.Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Plebiscycie można zgłosić wyłącznie poprzez adres mailowy: plebiscyt@koldental.com.pl od dnia 01.07.2021r. do dnia 31.01.2022 r. do godz. 23:59:59. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu przyjmowania nominacji.

3.Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Plebiscycie powinny zawierać:

a.Imię i nazwisko proponowanej osoby (obowiązkowe),

b.Zawód, miejsce pracy lub stanowisko proponowanego kandydata

c. Uzasadnienie nominacji,

d. Zdjęcie kandydata,

e. Numer telefonu proponowanego kandydata,

f. Imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej propozycję nominacji kandydata (obowiązkowe - do wiadomości Organizatora).

4.Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich do ich zgłoszenia, oraz do załączonych fotografii, w tym do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Zgłaszający pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

5.Zgłoszenie propozycji nominacji kandydata do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Plebiscytowych (w tym zdjęć z wizerunkiem kandydata) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu na stronie oraz w mediach społecznościowych Organizatora, przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na stronie oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych propozycji nominacji kandydatur pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji nominacji w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem.

7.Nominacje zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.

8. Lista nominowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie z podziałem na kategorie: Lekarz Dentysta oraz Higienistka Stomatologiczna, będzie publikowana na stronie internetowej Organizatora, a następnie we wskazanych serwisie do głosowania.

9.Na prośbę nominowanych Kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga pisemnej zgody osoby, której materiał dotyczy, a zgodę należy przekazać Organizatorowi.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatów.

1.Głosowanie w Plebiscycie odbędzie się w dniach 01.02.2021 - 28.02.2022r., za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wskazanego Serwisu, poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w Serwisie.

2. Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w Serwisie.

3. Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać jeden głos.

6.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wskazanego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

11.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów w finale będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 10.03.2022 r. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.

Kandydat, który uzyska najwięcej głosów w Plebiscycie, otrzymuje tytuł Osobowości Stomatologii Roku 2021 w kategorii Lekarz Dentysta oraz Higienistka Stomatologiczna oraz:

A/ Statuetkę OSOBOWOŚĆSTOMATOLOGII ROKU 2021

B/ Dwuosobowe zaproszenie na Kongres The Art. of Tommorow, który odbędzie się 10-11.06.2022r.

12.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

13.Nagroda w postaci zaproszenia na Kongres The Art of Tommorow zostanie wręczona osobiście zwycięzcy Plebiscytu do 28.02.2022 r. lub na wyraźną jego prośbę dostarczona za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Zwycięzcę adres pocztowy.

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail plebiscyt@koldental.com.pl z dopiskiem Reklamcja.

2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń), oraz zwięzły opis zarzutów.

3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Plebiscytu oraz zmiany terminów jego przeprowadzania bądź rozstrzygania.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie Plebiscytu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w szczególności zdarzeniami o charakterze siły wyższej, w tym nasilającego się zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne (w tym m.in. za dostęp do sieci Internet), mające wpływ na możliwość uczestnictwa w Plebiscycie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, które nie naruszają praw nabytych uczestnika Plebiscytu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronach internetowych Organizatora.

8.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Stomatologii Roku 2021"

Zgoda osoby zewnętrznej na wykorzystanie wizerunku

Przetwarzanie danych osobowych.

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: administrator@koldental.com.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Stomatologii Roku 2021 (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią) albo przez głosowanie gdy głosujesz. Gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie, Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych, na łamach których Plebiscyt jest organizowany.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, podmiot obsługujący ankiety

c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji i wolność słowa w kontekście tytułów prasowych jakimi są Serwisy, na łamach których Plebiscyt jest organizowany przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Plebiscytem, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

UWAGA - wyżej wskazana procedura oraz adresy kontaktowe nie służą do komunikacji w sprawach innych niże wykonywanie praw właścicieli danych osobowych odnośnie przetwarzania tych danych w ścisłym tego słowa znaczeniu.

W innych sprawach związanych z Plebiscytem prosimy kontaktować się z użyciem adresu:plebiscyt@koldental.com.pl

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od Ciebie lub osoby, która nominowała Ciebie do udziału w Plebiscycie.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a. Imię i nazwisko

b. Powiat lub miasto,

c. Zawód, miejsce pracy, stanowisko,

e. Uzasadnienie Twojej lub zgłaszanej kandydatury

e. Kontaktowy numer telefonu,

f. Adres e-mail,

h. Wizerunek.

DO POBRANIA

Plebiscyt przetwarzanie danych osobowych (Word document, 28 kB)

Zgoda osoby zewnetrznej na wykorzystanie wizerunku (Word document, 28 kB)